Goodman Kancelaria Prawna

Odzyskaj opłaty likwidacyjne !
733 833 373

Regulamin usługi

„Goodman Online”

z dnia 10 września 2014 roku

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki świadczenia drogą elektroniczną usługi „Goodman Online” (zwana dalej „Usługą”) przez Spółkę IBBL GOODMAN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Krasickiego 30/30, posiadająca numer NIP 6793101376, REGON 123133987 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513144, o kapitale zakładowym 10000,00 złotych (zwanym dalej „Usługodawcą”).
 2. Goodman Kancelaria Prawna jest marką należącą do Usługodawcy.
 3. Usługa świadczona jest na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (zwanych dalej „Klientem”).
 4. Usługa polega na odpłatnym sporządzeniu przez prawnika porady prawnej, opinii prawnej lub wzoru dokumentu na podstawie zapytania złożonego przez Klienta za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Usługodawcy bądź przesłanego bezpośrednio na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.

§ 2.  Świadczenie usługi

 1. Złożenie zapytania, o którym mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu, jest bezpłatne.
 2. Niezwłocznie po złożeniu zapytania Usługodawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wycenę Usługi wraz z danymi niezbędnymi do dokonania płatności.
 3. Niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na rachunku Usługodawcy porada prawna, opinia prawna lub wzór dokumentu jest przekazywana na adres e-mail podany przez Klienta.
 4. W ramach Usługi Klient ma prawo żądać od Usługodawcy dalszego doprecyzowania pozostających w związku z poradą, opinią lub umową kwestii budzących wątpliwości czy też niezrozumiałych.

§ 3. Klauzula poufności

 1. Usługodawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszystkie informacje, o których dowiedział się od Klienta w związku z świadczeniem Usługi.
 2. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji o których mowa w ust. 1 trwa także po zakończeniu świadczenia Usługi.

§4. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usługi należy zgłaszać drogą pisemną na adres siedziby  Usługodawcy lub elektroniczną na adres: biuro@kancelaria.org
 2. Odpowiedź na reklamację zostanie niezwłocznie przesłana na adres wskazany przez Klienta w reklamacji.

Polityka prywatności

Crafted by iCherry

Kancelaria Goodman.

Odszkodowanie za wypadek. Zadośćuczynienie za śmierć.

Zwrot opłaty likwidacyjnej. Porady prawne online.

Kancelaria Goodman

jest marką należącą do:

IBBL GOODMAN Sp. z o.o.

ul. Kalwaryjska 68, 30-504 Kraków

biuro@kancelaria.org

KRS: 0000513144,  NIP: 6793101376