Goodman Kancelaria Prawna

Odzyskaj opłaty likwidacyjne !
733 833 373

Regulamin Outsourcing Prawny

Spółka IBBL GOODMAN sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Krasickiego 30/30, posiadająca numer NIP 6793101376, REGON: 123133987 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513144, o kapitale zakładowym 10000,00 złotych, (zwana dalej „Usługodawcą”) świadczy na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (zwanego dalej „Klientem”) usługę „GOODMAN OUTSOURCING PRAWNY” (zwaną dalej „Usługą”) w zakresie i na zasadach poniżej określonych.

§ 1. Przedmiot świadczonych usług

 1. Usługa polega na świadczeniu stałej obsługi prawnej na rzecz Klienta poprzez:
 • windykację należności,
 • bieżące doradztwo prawne,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • opracowywanie projektów umów i regulaminów,
 • redagowanie projektów pism w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracji publicznej,
 • analizę przedstawionych projektów umów, pism oraz innych dokumentów,
 • udzielanie informacji gospodarczej o kontrahentach

– w sprawach bezpośrednio związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą.

 1. Na podstawie dodatkowego zlecenia Klient może powierzyć Usługodawcy świadczenie dodatkowych usług prawnych nie objętych podstawowym zakresem Usługi takich jak: reprezentowanie Klienta przed sądami i organami administracji państwowej,  obsługę prawną w zakresie prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, prawa zamówień publicznych, prawa podatkowego oraz postępowania karnego, karno-skarbowego i prawa wykroczeń.
 2. Wszelkie zlecenia będą dokonywane przez Klienta w formie pisemnej lub e-mailowej. Zlecenie złożone ustne lub telefonicznie powinno zostać pod rygorem bezskuteczności potwierdzone Usługodawcy na piśmie lub przez e-mail w ciągu 24 godzin roboczych.
 3. Klient zobowiązuje się przekazywać niezwłocznie Usługodawcy wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do prawidłowego świadczenia Usługi.
 4. Usługodawca świadczy usługi windykacji i informacji gospodarczej. Świadczenie pozostałych usług stałej obsługi prawnej oraz zastępstwa prawnego Usługodawca powierza wskazanemu radcy prawnemu lub adwokatowi zawiadamiając Klienta niezwłocznie o osobie świadczącej daną usługę.
 5. Na czas trwania świadczenia Usługi Klient otrzymuje pieczęć ochrony prawnej.

§ 2. Wynagrodzenie

 1. W zależności od wybranego wariantu abonamentu Klient zobowiązuje się płacić na rzecz Usługodawcy wynagrodzenie według poniższej tabeli wynagrodzeń.
Abonament miesięczny 99,00 zł 299,00 zł
Kwartalna liczba godzin obsługi prawnej w ramach abonamentu  3  10
Stawka godzinowa po wyczerpaniu limitu kwartalnego  99,00 zł  90,00 zł
Kwartalna liczba wezwań do zapłaty 10 30
Stawka za dodatkowe wezwanie 39,00 29,00
Przyjęcie sprawy do windykacji polubownej bezpłatnie bezpłatnie
Pieczątka ochrony prawnej bezpłatnie bezpłatnie
Prowizja za skuteczną windykację polubowną  5%  4%
Prowizja za skuteczną windykację sądową  6%  5%
 1. Kwartalna liczba godzin obsługi prawnej może zostać przez Klienta wykorzystana w okresie kwartału rozumianego jako trzy kolejno następujące po sobie miesiące kalendarzowe, począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym zawarto niniejszą umowę.
 2. W sytuacji wyczerpania kwartalnej liczby godzin wliczonych w cenę abonamentu Klient może zlecić dalsze świadczenie usługi stałej obsługi prawnej według stawki godzinowej określonej w cenniku danego Abonamentu.
 3. Nie wykorzystane przez Klienta w okresie kwartału godziny obsługi prawnej wliczone w cenę abonamentu nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.
 4. Od dnia zlecenia windykacji jakiekolwiek zmniejszenie wierzytelności Klienta bez względu na jego przyczynę traktowane jest jako efekt pracy Usługodawcy i stanowi podstawę do wynagrodzenia Usługodawcy według stawki prowizyjnej określonej w cenniku wynagrodzeń.
 5. Wynagrodzenie prowizyjne należne Usługodawcy naliczane jest tylko od wyegzekwowanej części wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi. W przypadku skierowania do windykacji należności, do której stosuje się ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Klient upoważnia Usługodawcę do dochodzenia od dłużnika także kosztów odzyskiwania należności stanowiących równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Koszty te stanowią wynagrodzenie należne Usługodawcy i zostaną potrącone od wyegzekwowanych od dłużnika kwot.
 6. W przypadku skierowania windykacji na drogę postępowania sądowego Klient udziela pełnomocnictwa wskazanemu przez Usługodawcę adwokatowi lub radcy prawnemu.
 7. W związku z udzieleniem pełnomocnictwa Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Usługodawcy wynagrodzenia z tytułu kosztów zastępstwa procesowego według stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu ( Dz.U. 2002 nr 163 poz. 1349 z późń. zm.) jednakże w kwocie nie niższej niż 500,00 złotych.
 8. W przypadku skierowania windykacji na drogę postępowania egzekucyjnego Usługodawcy należna jest opłata w wysokości 200,00 złotych.
 9. W sprawach prowadzonych w imieniu Klienta przed sądami i organami egzekucyjnymi Usługodawcy przysługuje kwota zasądzona tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego lub egzekucyjnego, wymagalna po ich wyegzekwowaniu od dłużnika.
 10. Do powyższych kwot wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 11. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury przez Usługodawcę. Za wykonane usługi Usługodawca wystawia faktury w wersji elektronicznej.

§ 3. Czas trwania Usługi

 1. Złożenie zamówienia na Usługę następuje poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującym się na stronie http://kancelaria.org , telefonicznie lub poprzez e-mail.
 2. Z chwilą złożenia zamówienia na Usługę Klient:
 • akceptuje niniejszy regulamin świadczenia usługi „GOODMAN OUTSOURCING”,
 • oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę  w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi oraz wyraża zgodę na przekazanie i powierzenie ich przetwarzania przez Usługodawcę innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi, w tym partnerom, rejestrom oraz podmiotom należącym do grupy kapitałowej do której należy Usługodawca.
 • oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich zmiany, a także możliwości zaprzestania ich przetwarzania i możliwości złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz skutkach prawnych takiego sprzeciwu.
 • wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji związanych z wykonaniem Usługi poprzez przesłania ich na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym,
 • wyraża zgodę na przesyłanie i udostępnianie mu faktur VAT w formie elektronicznej wystawianych przez Usługodawcę bez podpisu w związku ze świadczeniem Usługi.
 1. Czas świadczenia Usługi wynosi dwanaście miesięcy.
 2. Świadczenie Usługi rozpoczyna się z dniem złożenia zamówienia na Usługę.
 3. Świadczenie Usługi zostaje automatycznie przedłużone na okres kolejnych dwunastu miesięcy, o ile Klient nie złoży Usługodawcy pisemnego oświadczenia o jej wypowiedzeniu co najmniej na 30 dni przed upływem terminu świadczenia Usługi.
 4. Usługodawca może zakończyć świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym w przypadku opóźnienia Klienta w płatności powyżej 30 dni.
 5. Zakończenie świadczenia  Usługi jest równoznaczne wypowiedzeniem udzielonych przez Klienta pełnomocnictw.
 6. W przypadku wypowiedzenie pełnomocnictwa przed przyznaniem kosztów zastępstwa procesowego lub kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym Usługodawcy należne jest od Klienta wynagrodzenie w wysokości kosztów zastępstwa określonych dla danego rodzaju sprawy w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu ( Dz.U. 2002 nr 163 poz. 1349 z późń. zm.).
 7. Klient zobowiązany jest do zwrócenia pieczątki ochrony prawnej w terminie 14 dni od dnia zaprzestania świadczenia Usługi pod rygorem zapłaty Usługodawcy kary umownej w wysokości 99,00 złotych.

§ 3. Ochrona danych osobowych

 1. Klient zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyraża zgodę na:
 • przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie przez Usługodawcę oraz osoby przez niego upoważnione danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi,
 • przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie przez Usługodawcę oraz osoby przez niego upoważnione danych osobowych Klienta w celach statystycznych i marketingowych.
 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez Usługobiorcę obejmuje także zgodę na wykorzystanie danych osobowych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel ich przetwarzania.
 2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania w dowolnym czasie oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 3. W celu świadczenia usługi lub dokonania innej czynności prawnej z Klientem, Usługodawca oraz osoby przez niego upoważnione może przetwarzać również inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

§ 4. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2014 roku.

Polityka prywatności

Crafted by iCherry

Kancelaria Goodman.

Odszkodowanie za wypadek. Zadośćuczynienie za śmierć.

Zwrot opłaty likwidacyjnej. Porady prawne online.

Kancelaria Goodman

jest marką należącą do:

IBBL GOODMAN Sp. z o.o.

ul. Kalwaryjska 68, 30-504 Kraków

biuro@kancelaria.org

KRS: 0000513144,  NIP: 6793101376