512-063-112

Kontakt w sprawie kredytów CHF

784-902-595

Kontakt w sprawie polisolokat

 

Kredyty CHF

Kredyty hipoteczne indeksowane i denominowane w CHF
Kancelaria GOODMAN > Kredyty CHF
a

POMOC Z KREDYTEM WE FRANKACH SZWAJCARSKICH

Kancelaria Goodman oferuje przejrzyste zasady świadczenia pomocy prawnej wszystkim posiadaczom kredytów hipotecznych indeksowanych do CHF jak i denominowanych we frankach szwajcarskich.W pozwach występujemy o zwrot nadpłat lub o nieważność całej umowy. W przypadku usunięcia klauzuli indeksacyjnej klient uzyskuje od banku konkretną kwotę, zwykle znacznej wysokości, z którą sam podejmie decyzję co zrobić. Można od razu przeznaczyć ją na nadpłatę kredytu albo na zupełnie inne pilniejsze cele. Po drugie, uzyskanie nadpłaty i wyeliminowanie niedozwolonej klauzuli powoduje wymierne korzyści w postaci znacznego obniżenia salda pozostałego do spłaty. Tym samym dzięki jednemu postępowaniu uzyskujemy dla Klienta dwie znaczne korzyści od banku – zwrot wszystkich nadpłat do 10 lat wstecz oraz obniżenie salda na przyszłość. W przypadku zaistnienia przesłanek do stwierdzenia stwierdzenia nieważności umowy klient na zawsze zostaje uwolniony od toksycznego kredytu w CHF. Uzyskasz od nas także informacje jak w ramach wzajemnego rozliczenia po wyroku kształtowałyby się pozostałe do zwrotu świadczenia na rzecz banku (lub nawet ewentualny zwrot nadpłaty od banku).

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 3.10.2019 r.

Trybunał orzekł, iż zgodnie z dyrektywą Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich sąd krajowy, po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej i oprocentowanego według stopy procentowej bezpośrednio powiązanej ze stopą międzybankową danej waluty, może przyjąć, że zgodnie z prawem krajowym ta umowa nie może nadal obowiązywać bez takich warunków z tego powodu, że ich usunięcie spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy.

Ponad 90% umów kredytowych w CHF nadaje się do unieważnienia...

BEZPŁATNA ANALIZA ROSZCZENIA

Aby uzyskać szczegółowe informacje, czy posiadana umowa kredytu hipotecznego w CHF kwalifikuje się do wystąpienia z pozwem przeciwko bankowi o zwrot nadpłaconych rat wystarczy przesłać nam skan posiadanej umowy, a my zajmiemy się bezpłatną analizą sprawy i oszacowaniem wszystkich roszczeń.

W ciągu kilku dni od przesłania skanów umowy kredytu otrzymasz od nas wyliczenie wszystkich możliwych do uzyskania świadczeń i związanych z tym kosztów w formie certyfikatu. Z zasady analiza jest opracowywana pod kątem dwóch wariantów, uwzględniających określone dwa założenia, w zależności od zapisów jakie widnieją w umowie kredytowej czyli tzw. odfrankowienie (przewalutowanie) oraz korzyści z całkowitego unieważnienia umowy. Wyliczymy dla Ciebie potencjalną kwotę nadpłat na dzień sporządzania analizy. W przypadku uznania przez Sąd, iż po wyeliminowaniu klauzuli waloryzacyjnej umowa może istnieć w aktualnym kształcie z pominięciem tej klauzuli, to wyliczamy wartości salda o jakie może zostać obniżone zobowiązanie kredytowe.  Dowiesz się także jak kształtować się będzie rozliczenie z bankiem w razie unieważnienia umowy na dzień wyroku.

Kredyt CHF : Proces sądowy

Kompleksowa pomoc wszystkim frankowiczom to nasz główny cel. Reprezentujemy Klientów zarówno na etapie przedsądowym, prowadząc negocjacje z bankiem, a następnie na etapie sądowym występując z pozwem o zapłatę. Prowadząc dużą ilość procesów możemy zminimalizować koszty. Dlatego jeżeli zdecydujesz się na powierzenie nam sprawy oferujemy przeprowadzenie całego postępowania na niezwykle atrakcyjnych warunkach. Na wynagrodzenie kancelarii w większości przypadków składa się tylko jedna opłata wstępna, a po prawomocnym wygraniu sprawy określona premia za sukces stanowiąca procent od wywalczonej dla Klienta kwoty. Nie pobieramy też dodatkowych opłat za każde posiedzenie !

Pomoc prawną świadczy doświadczony zespół adwokatów i radców prawnych, reprezentujących naszych klientów w ponad 1000 procesów w sądach apelacji warszawskiej.

Poproś o bezpłatną analizę sprawy wysyłając skan umowy na nasz adres e-mail: biuro@kancelaria.org

Zadaj pytanie w sprawie posiadanej umowy kredytu :

    Wysyłając zapytanie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenie Ogólne w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO) przez  IBBL GOODMAN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.(dalej : Firma) w celu zlecenia lub świadczenia usług lub zamiaru jej zawarcia, wykonania tych umów i usług z nią związanych, jak też w celach marketingowych na podstawie odrębnej zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) bądź prawnie usprawiedliwiony interes (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) określony powyżej. Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem korespondencji mailowej mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Firmą przy realizacji umowy lub w związku z zamiarem jej zawarcia, jak również przy realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu prawnego IBBL GOODMAN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w szczególności świadczącym usługi prawne, w tym zastępstwo procesowe. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy między Firmą  a klientem, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy, bądź przez okres trwania negocjacji mających na celu zawarcie umowy z Firmą, i w obu przypadkach przez okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  Posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do organu nadzoru Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umowy bądź świadczeni usługi. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.