512-063-112

Kontakt w sprawie kredytów CHF

784-902-595

Kontakt w sprawie polisolokat

 

Wygrywamy z GETIN i ALLIANZ

Sąd Okręgowy w Krakowie unieważnia LUCRO od TU ALLIANZ
Kancelaria GOODMAN > Orzecznictwo  > Wygrywamy z GETIN i ALLIANZ

Wygrywamy z GETIN i ALLIANZ

LUCRO – umowa TU ALLIANZ nieważna !

Sąd Okręgowy w Krakowie w dniu 11 marca 2021 r. utrzymuje w mocy korzystny dla naszego Klienta wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza i potwierdza, że sprzedawana przez GETIN Noble Bank S.A. umowa produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego o nazwie LUCRO jest bezwzględnie nieważna, a GETIN Noble Bank S.A. wspólnie z T.U. ALLIANZ Życie S.A. ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną konsumentowi i utracone przez niego oszczędności.

Do tej pory linia orzecznicza wobec produktów Allianz nie była jednolita, jednakże w tej sprawie na nasz wniosek opinię wydał biegły sądowy z zakresu obrotu papierami wartościowymi, który potwierdził wszystkie nasze zarzuty dotyczące nieważności części inwestycyjnej umowy oraz zatajone przez konsumentami ryzyka w tym ryzyko spreadu.

Poniżej przytaczamy kilka kluczowych fragmentów opinii biegłego stanowiących podstawę rozstrzygnięcia :

Na podstawie danych zawartych w umowie brak jest możliwości wskazania ceny rynkowej obligacji strukturyzowanych wyemitowanych przez SecurAssets S.A. ponieważ nie można jednoznczniae określić nawet podstawowych kluczowych parametrów obligacji. Najprawdopodobniej ten instrument nie był przedmiotem obrotu na aktywnym rynku regulowanym.

Tym samym mamy potwierdzenie zarzutu dowolności sposobu wyceny aktywów i brak możliwości weryfikacji wypłacanej konsumentowi kwoty tytułem “świadczenia dożycia” bądź “świadczenia wykupu”.