512-063-112

Kontakt w sprawie kredytów CHF

784-902-595

Kontakt w sprawie polisolokat

 

Polisolokaty

Pomożemy odzyskać pieniądze zatrzymane na polisie inwestycyjnej.
Kancelaria GOODMAN > Polisolokaty

OPŁATY LIKWIDACYJNE i OPŁATY ZA WYKUP

Polisolokata to potoczna nazwa indywidualnego lub grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Na mocy umowy Ubezpieczony zobowiązuje się do okresowych wpłat na różnego rodzaju fundusze inwestycyjne, które w teorii powinny wypracowywać zysk. W przypadku braku skuteczności w pomnażaniu powierzonego kapitału, decyzja o przedterminowym rozwiązaniu umowy (polisy) i wypłacie środków zgromadzonych na rachunku, może spowodować utratę większości zainwestowanych środków. Dzieje się tak, ze względu na częste pobieranie przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe różnych opłat dodatkowych w związku z rozwiązaniem umowy – w tym opłaty likwidacyjnej (nazywanej również wskaźnikiem wykupu). Opłata likwidacyjna wynosi często od kilkudziesięciu do nawet 100% zainwestowanego kapitału. Działanie to jest zazwyczaj bezprawne i ubezpieczonemu przysługuje roszczenie o zwrot opłaty likwidacyjnej od Towarzystwa Ubezpieczeń.

Możemy odzyskać dla Ciebie :

Opłata likwidacyjna

Potrącenie z wykupu

Opłata za wykup

Współczynnik inwestycyjny

Opłata dystrybucyjna

… a nawet zwrot wszystkich wpłaconych składek !

Pobranie opłaty likwidacyjnej jako świadczenie nienależne jest w rzeczywistości czynnością nie pozostającą w związku z łączącą strony umową ubezpieczeniową, dla której ustawowy termin przedawnienia wynosi trzy lata. Dlatego też, w sprawach o zwrot opłaty likwidacyjnej zastosowanie znajduje wówczas art. 118 k.c. zgodnie z którym termin przedawnienia wynosi aż lat dziesięć. Termin ten pozwala zatem na dochodzenie roszczeń nawet wiele lat po rozwiązaniu łączącej strony „umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym” (tzw. polisolokaty).

Pogląd ten znajduje odzwierciedlenie w obecnie kształtującej się linii orzeczniczej. Przykładowo w wyroku z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie o sygn. akt III Ca 576/14 Sąd Okręgowy w Łodzi stwierdził, iż skutkiem uznania określonego postanowienia umowy za klauzulę niedozwoloną jest to, iż postanowienie to nie wiąże powoda, nie ma więc podstawy do uiszczania na jego podstawie żadnego świadczenia na rzecz pozwanego. W grę wchodzi zatem zwrot nienależnego świadczenia. Należy wobec powyższego zauważyć, iż w sytuacji, gdy zasądzona przez Sąd Rejonowy kwota ma swą podstawę w roszczeniu z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, a nie zaś roszczeniu o świadczenia okresowe, to roszczenie o zapłatę przedmiotowej kwoty opłaty likwidacyjnej z tytułu likwidacji polisolokaty podlega przedawnieniu według ogólnego dziesięcioletniego terminu przedawnienia, a nie zaś terminu trzyletniego odnoszonego do świadczeń okresowych.

TERMIN NA ODZYSKANIE OPŁATY

WYGRALIŚMY JUŻ PONAD 500 SPRAW !

ODSETKI OD OPŁATY LIKWIDACYJNEJ

Jak wynika z uregulowań art. 481 § 1 k.c. – jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Zgodnie natomiast z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2001 r., sygn. akt V CKN 769/00, roszczenie z tytułu nienależnego świadczenia, mającego taki charakter już w chwili spełnienia, staje się wymagalne od tej chwili. Mając powyższe na uwadze należy wskazać, iż odsetki ustawowe od całości roszczenia powinny zostać naliczone od dnia rozwiązania polisy, z uwagi na nienależyte pobranie z tym dniem przez Ubezpieczyciela opłaty likwidacyjnej.

ZWROT OPŁATY LIKWIDACYJNEJ

Kancelaria Goodman pomaga wszystkim osobom, które w związku z rozwiązaniem polisy utraciły całość lub część wpłaconego kapitału tytułem opłaty likwidacyjnej, opłaty za wykup, opłaty dystrybucyjnej czy warunkowej. Wynagrodzenie kancelarii stanowi niewielki procent od wywalczonej dla Klienta kwoty. Reprezentujemy Klientów zarówno na etapie przedsądowym, prowadząc negocjacje z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi takimi jak AEGON, SKANDIA, AXA, EUROPA, GENERALI, Compensa, OPEN LIFE, jak również na etapie sądowym – występując o zapłatę kwot pieniężnych pobranych nienależnie w związku z rozwiązaniem polisy na życie, powiększonych o należne odsetki ustawowe. W przypadku niektórych umów grupowego ubezpieczenia na życie istnieje możliwość unieważnienia umowy i odzyskania nawet sumy wszystkich wpłaconych składek. Poproś o bezpłatną analizę sprawy wysyłając posiadane dokumenty polisy na życie na nasz adres e-mail: biuro@kancelaria.org

Zadaj pytanie w sprawie swojej Polisolokaty :

    Wysyłając zapytanie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenie Ogólne w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO) przez IBBL GOODMAN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.(dalej : Firma) w celu zlecenia lub świadczenia usług lub zamiaru jej zawarcia, wykonania tych umów i usług z nią związanych, jak też w celach marketingowych na podstawie odrębnej zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) bądź prawnie usprawiedliwiony interes (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) określony powyżej. Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem korespondencji mailowej mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Firmą przy realizacji umowy lub w związku z zamiarem jej zawarcia, jak również przy realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu prawnego IBBL GOODMAN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w szczególności świadczącym usługi prawne, w tym zastępstwo procesowe. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy między Firmą a klientem, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy, bądź przez okres trwania negocjacji mających na celu zawarcie umowy z Firmą, i w obu przypadkach przez okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do organu nadzoru Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umowy bądź świadczeni usługi. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.