512-063-112

Kontakt w sprawie kredytów CHF

784-902-595

Kontakt w sprawie polisolokat

 

PARETO II nieważne ! Wygrywamy z GETIN Noble i TU EUROPA

Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnia produkt PARETO II
Kancelaria GOODMAN > Orzecznictwo  > PARETO II nieważne ! Wygrywamy z GETIN Noble i TU EUROPA

PARETO II nieważne ! Wygrywamy z GETIN Noble i TU EUROPA

PARETO II – grupowa umowa z UFK nieważna !

Rok 2020 kończymy niezwykle istotnym dla tysięcy konsumentów orzeczeniem. Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 18 grudnia 2020 r. utrzymuje w mocy korzystny wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli i potwierdza, że sprzedawana przez GETIN Noble Bank S.A. umowa produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego o nazwie PARETO II jest bezwzględnie nieważna, a GETIN Noble Bank S.A. wspólnie z T.U. na Życie EUROPA S.A. ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną konsumentowi i utracone przez niego oszczędności (odpowiedzialność in solidum).

Tym samym po raz kolejny klient, który powierzył nam swoją sprawę odzyskał wszystkie utracone środki.

Poniżej przytaczamy kilka kluczowych fragmentów rozstrzygnięcia :

Zgodzić w tym miejscu należy się ze stanowiskiem powódki, iż przedmiotowa umowa obarczona była wadami, które ostatecznie prowadzą dojej nieważności, w tym wadą polegającą na narzuceniu przez ubezpieczyciela sposobu ustalenia głównych świadczeń podlegających wypłacie. Ustalenie bowiem wysokości kwoty do wypłaty powódce wiązało się z koniecznością odwołania się przez pozwane Towarzystwo do wartości aktywów, które jednak nie zostały zdefiniowane w umowie.

Analizując materiał zgromadzony w aktach sprawy zauważyć należy, iż sporna umowa była nieważna z tego powodu, że treść tej umowy pozostaje sprzeczna z właściwością stosunku zobowiązaniowego, jakim jest umowa ubezpieczenia oraz zasadami współżycia społecznego, o których mowa w treści art. 3531 k.c. w zw. z art. 58 k.c. Bowiem takie ukształtowanie stosunku prawnego, które przenosi na ubezpieczonego wszystkie obowiązki ubezpieczającego, nie dając mu żadnych uprawnień poza żądaniem świadczenia, jest sprzeczne z istotą stosunku zobowiązaniowego. Godzi to w zasadę równości stron oraz uczciwego obrotu oraz zasadę działania w dobrej wierze.

Tym samym w roku 2020 nastąpiło wyczekiwane od dawna utrwalenie linii orzeczniczej opowiadającej się za bezwzględną nieważnością wszelkich umów inwestycyjnych sprzedawanych pod pozorem ubezpieczenia.