512-063-112

Kontakt w sprawie kredytów CHF

784-902-595

Kontakt w sprawie polisolokat

 

Wygrywamy z GETIN Noble !

Sąd unieważnia umowę Plan Oszczędnościowy Bezpieczna Przyszłość
Kancelaria GOODMAN > Orzecznictwo  > Wygrywamy z GETIN Noble !

Wygrywamy z GETIN Noble !

Sąd Okręgowy w Krakowie – prawomocny wyrok z 11 marca 2021 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział II Cywilny – Odwoławczy w  wyroku z dnia 11 marca 2021 r. podzielił argumentację Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza i ustalił, że zgodnie z żądaniem naszego pozwu umowa Plan Oszczędnościowy Bezpieczna Przyszłość jest bezwzględnie nieważna, a GETIN Noble Bank ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną konsumentowi.

Tym samym nasz klient odzyskał wszystkie utracone środki.

W ocenie Sądu : pracownik Banku wykorzystując brak wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego powoda, jednostronnie i nierzetelnie przedstawił Plan jako bezpieczny produkt oszczędnościowy,nieniosący większego ryzyka, lecz zapewniający fantastyczne zyski. Zataił natomiast kluczowe dla rzetelnej oceny finansowej atrakcyjności produktu informacje o ryzyku inwestycyjnym, opłatach za obsługę produktu i utracie części środków w przypadku przedterminowego zakończenia umowy.

Takie zachowanie jest sprzeczne z zasadą lojalności wobec kontrahenta, ochroną jego uzasadnionego zaufania do banku jako podstawowej instytucji zaufania publicznego w obrocie gospodarczym oraz stanowi żerowanie na ekonomicznej niewiedzy konsumenta, jego niedostatkach informacyjnych, a także emocjach poprzez zaskakiwanie go ofertą rzekomo niezwykle zyskownego produktu, na uczestnictwo w którym trzeba się natychmiast zdecydować albo oferta przepadnie. Sąd nie miał wątpliwości, że takie zaufanie stanowi naruszenie dobrych obyczajów i może istotnie wpływać na zachowanie konsumentów poprzez nakłonienie ich do impulsywnego i pod wpływem emocji zawierania umów, których w innym przypadku by niezawarli.

Tym samym zaprezentowanie Planu Oszczędnościowego jako bezpiecznego produktu oszczędnościowego umożliwiającego osiągnięcie fantastycznie wysokich zysków przy równoczesnym zatajeniu informacji o ryzyku inwestycyjnym, o zastosowaniu dźwigni finansowej oraz o opłatach stanowi nieuczciwą praktykę rynkową wprowadzającą w błąd poprzez rozpowszechnianie prawdziwych informacji w sposób mogący wprowadzić w błąd (art. 5 ust. 2 pkt. 2 u.p.n.p.r.)

Orzeczenie jest prawomocne.